Sunday, June 15, 2008

Daido Moriyama In Color


Tohno, Iwate Prefecture, 1974

Futsu, Chiba Prefecture, 1971

Hiroshima, 1972

Setagaya, Tokyo, 1971

Shinjuku, Tokyo, 1983

No comments: